DUYURULAR

Adsız

2012 yılına ait,yıllık işletme cetvellerinin İNTERNETTEN GİRİŞİ İŞLEMLERİNİN EN GEÇ 30 NİSAN 2013 TARİHİNE KADAR YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

 

 

 

 

 

 

 

 23 Ocak 2013  ÇARŞAMBA

 

Resmî Gazete

Sayı : 28537

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:DERNEKLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKYAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKMADDE 1 – 31/3/2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dernekler Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şeklinde değiştirilmiştir.“Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “genel kurul sonuç bildirimi ve eklerini” ibaresi “genel kurul sonuç bildirimini” şeklinde değiştirilmiştir.

“Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren ve Ek-3’te yer alan Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 19 – Yurtdışından yardım alacak olan dernekler Ek-4’te belirtilen Yurtdışından Yardım Alma Bildirimini doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “(EK-7)’de” ibaresi “Ek-9’da” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ayrıca, temsilcilik veya şube açma başvurularında Ek-9’da yer alan örnek statüdeki bilgileri ihtiva eden statünün de verilmesi zorunludur.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Dernekler aşağıda yazılı defterleri tutarlar.” cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “Bu maddede sayılan ve derneklerce” ibaresi “Derneklerce” şeklinde değiştirilmiştir.

“Ancak, Alındı Belgesi Kayıt Defteri, Demirbaş Defteri ve Envanter Defterlerinin tutulması isteğe bağlıdır. Büyük Defterin onaylatılması zorunlu değildir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasının başına “Tasdik edilen her defter için ayrı bir tasdik numarası verilir.” cümlesi eklenmiştir.

“Ancak, Yevmiye Defteri kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İl dernekler müdürlüğü, tasdikini yaptığı defterleri elektronik ortamda tutulan, örneği Ek-12’de yer alan Tasdik Defterine kaydeder. Her yılın sonunda çıktısı alınan Tasdik Defterinin sayfaları sıra numarasıyla teselsül edildiğine bakılarak, bu sayfalar teker teker il dernekler müdürlüğünün mühürü ile mühürlenir ve son sayfasına kaç sayfadan ibaret olduğu ile onay tarihi belirtilerek, il dernekler müdürü tarafından imzalanır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 38 – Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeler için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası düzenlenir. Bu kapsamda da bulunmayan ödemeler için Ek-13’te yer alan Gider Makbuzu veya banka dekontu gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernekler tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ek-14’te yer alan Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneklere yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ek-15’te yer alan Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde, dernekler tarafından bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Bastırılan belgelerin adedi ile seri ve sıra numaralarının, onbeş gün içinde basımevleri tarafından mülki idare amirliğine bildirilmesi zorunludur.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Alındı Belgesi Ciltleri Takip Defteri elektronik ortamda tutulur. Her yılın sonunda çıktısı alınan Alındı Belgesi Ciltleri Takip Defterinin sayfaları sıra numarasıyla teselsül edildiğine bakılarak, bu sayfalar teker teker il dernekler müdürlüğünün mühürü ile mühürlenir ve son sayfasına kaç sayfadan ibaret olduğu ile onay tarihi belirtilerek, il dernekler müdürü tarafından imzalanır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 46 – Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden ve Ek-19’da yer alan Yetki Belgesi dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İzin almak için başvuracak derneklerde aşağıdaki şartlar aranır:

a) En az bir yıldan beri faaliyette bulunması,

b) Amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için giriştiği faaliyetler ve yaptığı hizmetler ile gelecekte yapılması düşünülen işlerin; üyelerinin dışında topluma yararlı sonuçlar verecek nitelikte olması,

c) Benzer amaçlı dernekler arasında en çok üyeye sahip olması,

ç) Son üç yıl içinde, kendi üyeleri dışında ulusal veya uluslararası alanda yaptığı en az üç proje veya faaliyetini belgelendirmesi,

d) Yerleşim yerinin bulunduğu il dışında, en az üç ilde şube veya temsilciliğinin bulunması,

e) Bu konuda genel kurulunda karar almış olması.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin başlığı “Alkollü içki kullanılması ve canlı müzik yayını” şeklinde, birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Dernek lokallerinde alkollü içki kullanılması mülki idare amirinin iznine bağlıdır. Ancak, alkollü içki izni verilebilmesi için dernek lokalinin içkili yer bölgesi içinde bulunması zorunludur. Yetkili mercilerden alkollü içki satış belgesi alamayan veya bu belgesi iptal edilmiş derneklerin lokallerinde alkollü içki verilemez ve alkollü içki kullanılamaz.”

“Dernek lokallerinde, halkın huzur ve sükûnu ile kamu istirahatı açısından sakınca bulunmaması kaydıyla yapılacak ölçüm ve kontrolü müteakip, mülki idare amirinin kararıyla canlı müzik izni verilir. Canlı müzik lokal açma ve işletme izin belgesine işlenmez. Ancak, görevliler sorduğu zaman gösterilebilecek şekilde işyerinde bulundurulur.

Canlı müzik izni verilen yerlerde, belirlenen saatler dışında ve ilgili mevzuatta belirtilen ses seviyelerinin üstünde halkın huzur ve sükûnunu bozacak şekilde yayın yapılması durumunda izin iptal edilir. Bu hususlar, canlı müzik izni verilirken derneğe tebliğ edilir.

Dernek yöneticileri veya 60 ıncı maddede belirtilen sorumlu müdürler, canlı olarak veya elektronik cihazlarla yapılan müzik yayınının tespit edilen saatleri aşmamasını ve gerekli ikaz levhalarının asılmasını sağlar.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kumar oynatıldığı, izinsiz içki kullanıldığı, umuma açık yer durumuna geldiği veya yazılı uyarıya rağmen, 63 üncü maddede belirtilen lokal yönergesine veya bu Yönetmelikte belirtilen lokaller ile ilgili diğer usul ve esaslara aykırı hareket edildiği tespit edilen lokaller, mülki idare amiri tarafından otuz günü geçmemek üzere geçici süreyle faaliyetten men edilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Lokal açma ve işletme izin belgesi iptal edilen derneklerin lokal açma başvuruları, iptal tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe incelemeye alınmaz.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 71 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu tespitleri yaptırmaya Lokal Açma ve İşletme İzin Belgesini veren mülki idare amirliği yetkilidir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 74 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bu yönetmelikte” ibaresi “Bu yönergelerde” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 77 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sandık yönetmeliğinde” ibaresi “74 üncü maddeyle düzenlenen sandık yönergesinde” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 87 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Her defter, ilk yaprağından başlamak kaydıyla sayfaları (001)’den (200)’e kadar numaralandırılır.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 88 inci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Açılan her dosya üzerine derneğin kütük numarası yazılır.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 91 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Gerekli görülen hallerde protokol, proje ve diğer belgelerin bir örneğinin dernekler birimine verilmesi istenir.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2’si, Ek-3’ü, Ek-4’ü, Ek-6’sı, Ek-9’u, Ek-12’si, Ek-13’ü, Ek-14’ü, Ek-16’sı, Ek-17’si, Ek-18’i, Ek-19’u, Ek-21’i, Ek-22’si, Ek-24’ü, Ek-25’i ve Ek-26’sı ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin Ek-7’si ve Ek-23’ü yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 26 – Bu Yönetmelik 31/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 27 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Ekler için tıklayınız:http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/01/20130123-13-1.pdf

İl Dernekler Müdürü Orhan Güngördü, 23.01.2013 tarihli ve 28537 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ve 31 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girecek olan Dernekler Yönetmeliğindeki değişikliklerden bazıları hakkında bilgi vererek, “Genel kurul toplantıları sonunda, “Genel Kurul Sonuç Bildirimi”nin elektronik ortamda gönderilmesi ya da mülki idare amirliğine elden teslimi yeterli olacaktır” dedi.

Orhan Güngördü, halen dernekler tarafından tutulması zorunlu olan defterlerden Alındı Belgesi Kayıt Defteri, Demirbaş Defteri ve Envanter Defterinin tutulma zorunluluğu ve Büyük Defterin onaylatılması zorunluluğunun kaldırıldığını bildirdi.

Dernekler Müdürü Göngördü, yeni değişiklikler hakkında şu bilgileri verdi:

“Yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe gireceği 31 Ocak 2013 tarihinden sonra; dernek tüzüğüne göre; genel kurula katılma hakkı bulunan üyelere; en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi derneğin internet sayfasında ilan edilmek,  üyenin bildirdiği iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılması imkanı sağlanmıştır.

Genel kurul toplantıları sonunda, “Genel Kurul Sonuç Bildirimi”nin elektronik ortamda gönderilmesi ya da mülki idare amirliğine elden teslimi yeterli olacaktır.

Ancak tüzük değişikliği yapılması halinde genel kurul toplantı tutanağı tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, otuz gün içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilmesi gereklidir.

Yurtdışından yardım alacak olan derneklerin yalnızca “Yurtdışından Yardım Alma Bildirim” formunun doldurarak mülki idare amirliğine vermeleri yeterli olacaktır.

Yabancı Vakıfların Türkiye’de yapacağı faaliyetler için düzenledikleri (Ek-7) formu yeniden düzenlenerek (Ek-9) olarak değiştirilmiştir. 

Halen dernekler tarafından tutulması zorunlu olan defterlerden Alındı Belgesi Kayıt Defteri, Demirbaş Defteri ve Envanter Defterinin tutulma zorunluluğu ve Büyük Defterin onaylatılması zorunluluğu kaldırılmıştır.

Dernek giderlerinden 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesi kapsamında bulunmayan ödemelerinde Gider Makbuzunun yanında banka dekontu gibi belgelerin de harcama belgesi olarak kullanılmasına imkan sağlanmıştır.

Yönetmeliğin 44. maddesinin beşinci fıkrasında bulunan “Alındı belgelerinden kaybolan veya çalınanlar bir tutanak ile tespit edilir ve en kısa sürede dernekler birimlerine bildirilir. Gerekli işlemlerin yapılası için durum, dernekler birimleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılıklarına intikal ettirilir” hükmü yürürlükten kaldırılmıştır.

Ancak, 5253 Sayılı Dernekler Kanununun 32/k maddesi gereği; Dernekler tarafından tutulması zorunlu olan defter ve belgelerin (Alında Belgesi gibi) okunamayacak hale gelmesi veya kaybolması halinde öğrenme tarihinden itibaren onbeş gün içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin yetkili mahkemesine (Sulh Hukuk Mahkemesi) Zayi Belgesi almak için başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuruda bulunmayanlar hakkında, üç aya kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Hükmü yürürlüktedir.

Yönetmelik değişikliği ile dernek yönetim kurulu asil üyelerine yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilme imkânı sağlanmıştır.

Yönetim kurulu asil üyeleri haricindeki kişi veya kişilere yetki belgesi,  yönetim kurulu kararı ile en çok bir yıl olarak belirlenir. Yetki Belgesinin iki nüsha olarak düzenlenip dernek yönetim kurulu başkanı tarafından onaylanması yeterli olacaktır.”

Orhan Güngördü, dernek yöneticilerin kafalarına takılan sorularla ilgili müdürlüğün  0364 225 56 15 nolu telefonundan mesai saatleri içinde bilgi alabileceklerini söyledi.

 

TOSYÖV İstanbul Destekleme Derneği İktisadi İşletmesi olarak 2013 yılında yeni bir proje başlattık.

TOSYÖV İstanbul Destekleme Derneği İktisadi İşletmesi olarak 2013 yılında yeni bir proje başlattık.

Perakende Sektöründe 1995 yılından itibaren BİM, A101,ToyS R US, City Life/Esas Holding, gibi kendi kulvarında öncü şirketlerde kurucu yöneticilikler yapmış ve hali hazırda sektördeki bazı büyük/orta ölçekli ULUSAL/YEREL işletmelerde çeşitli danısmanlık faaliyetleri yapmaya devam eden, Sayın Sami EVREN’ i İktisadi İşletmemizin Perakende Sektör Danışmanı olmaya ikna ettik.

Başta İstanbul olmak üzere, tüm Türkiye’de iki konuda faaliyet göstermeye başladık.

1-Türkiye’nin her yerinde, yerel ve ulusal marketlere ürün vermek isteyen üreticilere danışmanlık hizmeti vererek, onları hedef müşteri ile görüşme masasına oturabilecek hale getiriyoruz.

2-Özellik Anadolu’da var olan yerel marketlerin, şubeleşme, zincir market oluşturma ve uygun ürün temini gibi konularda danışmanlığını yaparak dengeli büyüyüp gelişmelerini sağlıyoruz.

Bu iki çalışmayı da başkanı olduğunuz Destekleme Derneği ile birlikte  ilinizde  yapmayı teklif ediyoruz. Sizlerin yapması gereken sadece randevuların alınması, görüşmelere katılınması ve gerekli güven ortamının tesis edilmesidir. Bu işbirliği sonucunda İktisadi İşletmemize sağlanan kazancın %10 u kadar miktarı Derneğinize bağış olarak ödenecektir.Bu şekilde dernek giderlerinizin bir kısmına katkıda bulunmak bizleri mutlu edecektir.

Eğer bu çalışma biçimi sizce de uygun ise, bu çerçevede lutfen sorularınızı sorup süreci başlatınız.

İlinizde ya da bölgenizde, supermarketlere ürün satmak isteyen işletmeleri ve şube açarak zincir market oluşturma hedefi olan yerel marketleri gözden geçiriniz ve bu konuda sorularınız varsa sorunuz.

 Elbirliğiyle bir çok başarıya imza atacağımıza olan  inancımız tamdır.

 Saygılarımızla.

 TOSYÖV İstanbul Destekleme Derneği
Sedef Sitesi 4. Blok D:4 Ataşehir
Tel: 0216 999 01 10 Faks: 0216 999 09 10
www.istanbultosyov.org

 Aşağıda sizlerle birlikte yapmayı planladığımız etkinliğin programını bilgilerinize sunuyoruz.

Turizmde Alternatif Hizmetler : Ev Pansiyonculuğu
19 Kasım 2012  Saat:14:00-17:00
ORDU KÜLTÜR MERKEZİ(yeni)
 
ORDU
 
Konuşmacılar:
 
Bahri KÜPELİ / TOSYÖV Safranbolu Karabük Bartın ve Çevresi Destekleme Derneği Başkanı
“Safranbolu Örneğinde Turizm Faaliyetleri ve Ev Pansiyonculuğu”
 
Cüneyt ÖRKMEZ / TOSYÖV Proje Koordinatörü
“Ev Pansiyonculuğu, Turizme Yönelik Farkındalık ve Yerel Değer Yaratma Yolları”
 
Cüneyt ÖRKMEZ
TOSYÖV Proje Koordinatörü
0532 397 35 54 – 0533 775 37 65

01.11.2012

 Konu:Olağan Genel Kurul

Sayı:T.10.01.11.2012/1

TOPLANTIYA ÇAĞRI

 Tosyöv Samsun Destekleme Derneği’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.kasım.2012  cumartesi günü saat:15.00 de ‘’Mediküm’’Samsun Medikal Sanayi Kümelenme Derneği – (Bahçelievler Mah. Abdülhakhamit  Cad. Sevgi Apt.No:42/2….İlkadım-SAMSUN)toplantı salonunda yapılacaktır.

İlk toplantı da çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 24.Kasım.2012 tarihinde aynı yer ve saat de yapılacaktır.Üyelerimize duyurulur.

Genel Kurul Gündemi.

  1. 1.      Açılış ve Yoklama Yeter  sayısının tespiti.
  2. 2.      Başkanlık Divanının seçimi ve Divan Toplantı tutanaklarını imzalamaya yetkili kılınması ve saygı duruşu.
  3. 3.      Yönetim Kurulu raporunun okunup görüşülmesi ve ibrası
  4. 4.      Denetim Kurulu Raporunun okunup görüşülmesi ve ibrası
  5. 5.      Denetim Kurulu Raporunun okunup görüşülmesi ve ibrası
  6. 6.      Yönetim Kurulu tahmini bütçesinin görülmesi ve ibrası
  7. 7.      Dilek ve Temenniler
  8. 8.      Kapanış ve Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması

 

Saygılarımızla
Tosyöv Samsun Destekleme Derneği
www.tosyovsamsun.org

 

Başkan          Turan ÖZFURAT
Başkan Yard. Ahmet DURSUNOĞLU
Başkan Yard Osman SONSES
Sekreter        Uğur HAYVALI
Sayman         Ahmet Alp DOĞRU
Üye                Ersan YAPICI
Üye                M.Ekrem GENÇ
Üye                Nejat ŞENDOĞAN
Üye                Temel TATAROĞLU

Denetleme Kurulu
Sabri Samangül
Kadir Gürkan
Selçuk Araboğlu

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s